4 Temmuz 2020 Cumartesi

Türkiye ve Türk Dünyası


ANKARA   KALESİ – 272

                     T Ü R K İ Y E      V E     T Ü R K    D Ü N Y A S I  

Prof. Dr. A N I L   Ç E Ç E N
Prof.Dr.Anıl Çeçen

            Küreselleşme olgusu ile birlikte gündeme gelen değişim süreci , her geçen gün daha da hızlanarak öne çıkmakta ve insanlık bugünden yarına ortaya çıkan olaylar karşısında nasıl bir durum ile karşı karşıya kalındığı konusunda  giderek kuşkulu bir ortama doğru sürüklenmektedir . Geçmişin koşullarında geçerli olan bazı konuların ya da değerlerin anlam kaybettiği  bir ortama doğru  yavaş yavaş gidilirken ,geçmişte hiçbir biçimde ele alınması ya da uygulama alanına getirilmesi mümkün olmayan konuların ya da  etkinliklerin  kendiliğinden devreye girmeye başladığı göze çarpmaktadır . Özellikle dünyanın tam ortasında bağımsız bir Türk devleti olarak kurulmuş bulunan  Türkiye Cumhuriyetinin  ,  Türk dünyasına yakınlaşması ya da  aralarında değişik açılardan köprü kurulması gibi konulara  batı dünyası  soğuk savaş döneminin koşullarında  her zaman karşı çıkarken , Türkiye Cumhuriyetini komünizm korkusu ile ürküterek   ya da baskı altına alarak Türk dünyasından uzak tutmaya çalışan  eski dönemin  gerginlik ortamı da , sosyalist sistemin dağılması üzerine  uluslararası alanda geri planlara doğru kaymıştır . Karşıt  kutuplara dayanan iki merkezli dünya düzeni varken, olumsuz yaklaşılan bazı konulara, Sovyetler Birliğinin dağılması üzerine daha farklı açılardan yaklaşılmış  ve soğuk savaş döneminin gizliliği ortadan kalkarken , küreselleşme döneminin açık toplum anlayışı öne çıkmıştır . Sosyalist sistem üzerine kurulu bulunan demir perde politikası  sosyalist ülkeler ile birlikte Türk dünyası olarak adlandırılan orta ve kuzey Asya bölgelerini de  bir anlamda ideolojik hapishaneye mahkum ediyordu .O dönemin koşullarında kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti de ,demir perde hapishanesinin dışında kalan özgür ve bağımsız dünya milletleri arasında yer alırken , Türk dünyasının dışında kalan bir Türk devleti olarak merkezi coğrafyanın tam ortasında kuruluyordu ama Türk devleti ile Türk dünyası arasında kopukluk sürüyordu .
            Tarih boyunca dünyanın biçimlenmesinde etkin olmuş olan Türkler , yirminci asrın başında yaşanan birinci dünya savaşı sonrasında  dağılmak zorunda kalıyorlardı . Dünyanın doğu bölgesini işgal eden Rusya ve komşuları bir sosyalist devrim sonrasında  ideolojik bir imparatorluğa dönüştürülürken, Rusya Federasyonu içinde yer alan on civarında Türk bölgeleri   eyaletler halinde Sovyet  devletinin kontrol una   bırakılan imparatorluğa   devrediliyordu .  Savaş sonrası dönemde Çin ve Rus devletleri Orta Asya merkezli  Türkistan bölgesini ikiye bölerek emperyalist çizgide anlaş ılıyorlardı .  Doğu Türkistan Uygur bölgesi olarak Çin’e bırakılırken , Batı Türkistan alanı ise  beş ayrı Türk cumhuriyetine bölünerek Rusya'nın kontrol una bırakılıyordu . Böylece Çin ve Rus devletleri hükümranlık alanlarını fazlasıyla genişletirken , iki büyük ülkenin arasında kalan Orta ve Kuzey Asya bölgelerinde yaşayan Türk topluluklarını  yok olmak aşamasına getiriyorlardı . Dünya devleti destekli ideolojik  yapılanma dinleri  sosyalizm aracılığı ile red ederken , aynı zamanda egemen güç haline gelen Rus devletinin  milli karakteri doğrultusunda  uygulanmaya çalışılan  Ruslaştırma operasyonları ile , Türk dünyasında eskiden beri özgürce yaşayan Türk asıllı toplulukların  etnik kökenlerinden gelen Türk kimliğini ortadan silmek üzere girişimlerde bulunuyorlardı. Bir demir perde çerçevelenmesi içine alınan Türk dünyasının  doğal kimliğe sahip olan büyük nüfusu  iki yönlü yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyordu . Yeni  ideoloji imparatorluk  dinler ile milliyetleri ortadan kaldırabilmenin arayışı içine girerken  , Ruslaştırma operasyonları sayesinde Rus devleti de kendisini çevrelemiş olan Türk asıllı topluluklardan kurtulabilmenin  çabası içine giriyordu .Yirminci yüzyılda ilk dönemlerden beri var olan Türk toplulukları tam anlamıyla bir yok edilme  sürecine mahkum ediliyorlardı .
            Dünya tarihinin ve de uluslararası konjonktürün gündeme getirdiği  yeni siyasal koşullar içinde Türk Dünyası  ile Türkiye Cumhuriyeti  birbirinden ayrı bloklar içine alınırken , merkezi coğrafyadaki Türkiye Cumhuriyeti ile Türk dünyası arasına  Türk-Rus sınırı boyunca demirperde çekilerek , bütün Türk dünyası bir açık hava hapishanesinde yaşamaya mahkum ediliyordu  . Uçsuz bucaksız kurak topraklarda yaşam kavgası  veren Türk toplulukları, Rus emperyalizminin çizmeleri altında ezilmeye mahkum edilirken , bu büyük dünyadan koparılmış   bir avuç Türk de merkezi alanın tam ortasında yer alan Anadolu yarımadası üzerinde ucu Trakya bölgesine doğru açılan  bir orta boy  ulus devletin çatısı altında bir araya gelerek , Atlantik emperyalizminin Rus ve Çin emperyalizmleri ile  Türk dünyasını yok etme mücadelesine karşı, bir ulusal kurtuluş savaşı vererek  ayakta kalmayı ve dünya haritasındaki konumlarını korumayı başarıyorlardı . Türk dünyası Rus ve Çin işgalleri ile ortadan kaldırılırken , Osmanlı İmparatorluğunun uzantısı olarak  Anadolu’da yaşayan Türkler, ulusal bağımsızlıklarını kazanarak tarih sahnesinden silinme tehlikesinden kurtuluyorlardı . Türk dünyası açık hava hapishanesi içinde yok edilmeye çalışılırken , Batı Türklerini yedi yüzyıl  büyük bir imparatorluk çatısı altında yönetmiş olan Osmanlı devleti de  dünya haritasından siliniyordu . Rusya bölgesinde kalan Türk dünyası devletleri  bir araya gelerek büyük bir Türk devleti kuramadıkları için  dağılıp yok olmaya doğru sürüklenirken ,  eski Osmanlı ahalisi içinde çoğunluğu elinde tutan batı Türkleri Anadolu toprakları  üzerinde bir araya gelerek, tarihsel Türk varlığının devam etmesini sağlıyorlardı .Doğu Türkleri haritadan silinirken, batı Türklerinin dünyanın merkezi coğrafya haritasında yeni bir Türk devleti kurarak  ayakta kalmaları ,Türklük olgusunun   her şeye  rağmen devam etmesini sağlıyordu .
            Yeni kutuplaşma döneminde dünya sosyalist ve kapitalist kamplara bölünürken  , dünyanın ortalarında yer alan  Türk toplulukları ortadan ikiye ayrılıyordu . Beş yüz yıllık Avrupa emperyalizmi  Birinci Dünya Savaşı sonrasında zayıflarken ,  Avrupa’nın yanı başında yer alan  Amerika dış dünyaya açılarak yeni emperyalist güç olarak tarih sahnesine çıkıyordu . Amerika Avrupa’ya karşı ortaya yeni bir kutup başı olarak ortaya çıkarken , böylesine değişimi desteklemek ve dünyayı yeni bir düzene oturtmak üzere harekete geçenler , kapitalist emperyalizme karşı  Rusya’da sosyalist bir emperyalizmi gündeme getiriyorlardı . Dünya sosyalist ve kapitalist olarak ikiye bölünürken  merkezi coğrafyadan bir demir perde geçirilerek , Türk dünyasının bu demir perde içerisine hapsedildiği  görülüyordu . İdeolojik imparatorluk görünümlü bir Rus saldırganlığı  batı blokuna karşı doğu emperyalizmi olarak devreye sokulurken,  geçmişten gelen Türk dünyasının birlik ve bütünlüğü tam ortadan geçen bir emperyalist bıçak ile  ikiye ayrılıyordu . Yirminci yüzyıla kadar üçyüz yıl Rusya ile Türkler adına savaşan Osmanlı imparatorluğunun çökme noktasına gelmesinden yararlanan Rus orduları ,Balkanlar ve Kafkaslara gelerek sıcak denizlere inmeye  çalışıyordu . Rusların bu gücü karşısında  ABD yeni emperyalist güç olarak dünyanın ikiye bölünmesini  gündeme getirerek , Türklerin bir tarafta Türk dünyası diğer tarafta da Türkiye Cumhuriyeti olarak ikiye bölünmesine giden yolu açıyorlardı . Türkiye ve Türk dünyası arasındaki insani ilişkiler soğuk savaşın baskı döneminde kesiliyor ve  Türk dünyası akraba toplulukları  ile Anadolu  Türkleri arasındaki her türlü ilişki kopuyordu . Yirmi yüzyıl geçmesine rağmen , insani ilişkileri ortadan kaldıran bir demir perde uygulamasını öne çıkaranlar , en büyük kötülüğü Türklere karşı  gerçekleştiriyorlardı . Akrabalarından uzaklaştırılan Türkler  dünyanın ortasında yer alan çeşitli ülkelerde dağınık bir biçimde yaşamaya mahkum ediliyorlardı . Tarihte görülen en eski ve köklü uluslardan birisi olan Türklerin , emperyalist senaryolar doğrultusunda  bölünüp parçalanmasını kabül etmek , Türkler için  son derece olumsuz bir durum olduğu için Türkler ve Türk gücü merkezleri  harekete geçerek bu duruma karşı çıkmışlardır . Daha sonraki yıllarda  Türklerin doğu ve batı emperyalistlerine  karşı  direnmesi devam etmiş  ve Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesine çıkışı bütün Türk dünyası için yeni bir umut olmuştur .
            Soğuk savaş yıllarında birbirinden çok ayrı yaşayan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk dünyası  bir yandan Sovyet hegemonyasının ortadan kaldırılması için  uğraşırken,  diğer yandan da  Türkiye’nin tam ortasında yer aldığı merkezi coğrafyaya yönelik emperyalist girişim ve müdahaleler ile karşı karşıya kalmıştır .Doğu Türkistan’da Çin işgali devam ederken , Rusya’da Türk toplulukları işsiz ve yoksul bir biçimde  açlığa mahkum edilmişlerdir . Nüfusu  bir türlü artmayan Ruslar ,Türk dünyası devletlerinin nüfuslarının artmasını önlemek üzere soykırım benzeri uygulamalardan çekinmemişler ve bazı toplu uygulamaları  Türk dünyası toplulukları üzerinde  gerçekleştirmeye çalışmışlardır . Türk nüfusu azaltmak için yapılan soykırım senaryolarının yanı sıra , toplu askeri manevralar aracılığı ile de Sovyetler Birliği içinde yaşayan Türk toplulukları hedef alınmıştır . Hatta daha da ileri gidilerek  Çek Cumhuriyeti ,Polonyave Macaristan gibi  Hazar  İmparatorluğu asıllı etno-Türk toplulukların devletlerine yönelik askeri  operasyonlar yapılarak  , Türk dünyasından Rus emperyalizmine  karşı çıkacak  her türlü alternatif arayışların önü kesilmeye çalışılmıştır . Bütün Doğu Avrupa bölgesini sosyalist sistemin içine katmış olan  Rus emperyalizmi , Atlantik emperyalizmini dengeleyecek bir biçimde küresel senaryolara kalkıştığı zaman , Doğu Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk azınlıkları bu gibi durumlardan çok etkilenerek  ve  bulundukları ülkelerden kaçarak Türkiye Cumhuriyetine göç edebilmenin yollarını aramışlardır . Yirminci yüzyılın son çeyreğine kadar devam eden bu baskılar zamanla azalmaya başlayınca  , Sovyetler Birliği üç çeyrek yüzyıllık ömrünü tamamlayarak dağılma noktasına gelmiştir . Demir perde imparatorluğunun çökmesi üzerine Sovyetler Birliği sınırları içerisinde yaşayan  Türkler hapishane hayatından kurtularak çağdaş dünyaya açıla bilmenin çabası içine girmişlerdir .Aynı zamanda  Doğu Avrupa rejimleri de çöküşe geçince , Türk dünyası daha da özgürleşerek  kendi bağımsız geleceğini aramaya başlamıştır . İdeolojik imparatorluğun çöküşü ile Rus emperyalizminden kurtulan Türk dünyası daha özgür bir yaşam düzeni için uluslararası alana açılınca, yeni dönemin alternatif arayışları içerisine Türkler’in girişimleri de  dahil olmuştur .
            Soğuk savaş döneminin baskılarından kurtulan Türkler  öncelikle bir araya gelebilmenin yollarını aramışlardır . Hiç beklenmedik bir biçimde Sovyetler Birliğinin dağılması Türkleri hazırlıksız yakalamış ve Atatürk bir kez daha haklı çıkmıştır . Cumhuriyetin onuncu yılında Atatürk bir konuşma yapmış ve Sovyetler Birliğinin yadsınamaz  bir gerçeklik olduğunu , Türklerin bunu görmezden gelemeyeceğini  ama gelecekte bu büyük imparatorluğun da diğer devletler gibi yıkılabileceğini ,bu nedenle Sovyet imparatorluğunun yıkılışını dikkate alarak bu aşamadan sonrası için  Türklerin hazırlıklı olması gerektiğini dile getirerek , Türkiye Cumhuriyetinin kurucu önderi Atatürk zamanında  Türk dünyasını her türlü emperyal oyun ve senaryoya karşı uyarmıştır . Sosyalist sistemden ulus devletlere geçiş aşaması kolay olmamış , Rusya eski alışkanlıklarını bırakmazken  sanki imparatorluk devam ediyormuş gibi gene eskisi gibi baskı  ve yönlendirmelerini kendi çıkarları doğrultusunda yapmaya çalışmış ama  bu sefer Türk dünyası ve devletlerden gelen ciddi  tepkiler ile karşılaşmıştır . Sovyetler sonrası aşamada bu kez Balkanların en büyük devleti olarak Yugoslavya Federasyonu da dağılma noktasına gelince, gene Türk ve Müslüman azınlıkların başına bir çok olay gelmiş ,Bosna, Kosova, Arnavutluk ve  Bulgaristan  gibi Balkan ülkelerinden önemli miktarda Türk asıllı nüfus  yeni dönemde Türkiye devleti çatısı altında yaşamak üzere  Türkiye’ye gelmişlerdir . Geçmişten gelen akrabalık bağları ile sahip olunan  ortak dil ve kültürün etkisiyle Türkiye’ye gelmeyi tercih eden Türk asıllı bölge  ülkeleri vatandaşları , kendi hak ve özgürlükleri için çaba sarf ederken dolaylı olarak da Türk dünyasında yeniden bir araya gelmenin ve bütünleşmenin de öncüsü olmuşlardır . Yüzyıllarca bulundukları ülkelerde baskı ve saldırgan tutumlar ile karşı karşıya bırakılan Türk dünyasının insanları , her türlü emperyalizmden kendilerini kurtarabilmek için  yeni dönemde Türkiye Cumhuriyetini bir ana kucağı olarak görerek , aileleri ile birlikte Türkiye’ye  sığınmışlardır .
            Sovyetler Birliğinin dağılması Türk dünyasının özgürlüğe doğru açılımını gündeme getirmiş  ve sosyalist sistem içinde birliğe üye konumundaki Türk devletlerinin tam bağımsızlığı ortaya çıkmıştır. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan  gibi Türk  topluluklarının içinde yaşadığı Türki devletler , bağımsızlıklarını kazanarak  Birleşmiş Milletlere üye olmuşlardır . Böylece diğer devletler ile aynı hukuki statü , hak ve özgürlükler demeti Türk devletleri için kazanılmış hak düzeyine getirilmiştir .Balkanlar dağlarında  , Karadeniz kıyılarında ve  Orta  Asya steplerinde Türk asıllı insanlar hak ve özgürlüklerini ,diğer devletlerde olduğu gibi  sahip oldukları vatandaşlık statüleri çerçevesinde kullanmaya başlamışlardır . Türkler arasında en büyük ortak özellik olarak Türkçe'nin daha yaygın hale getirilmesi ve Türkçe üzerinden Türk üniversitelerinin kurularak devreye girmesiyle birlikte Türk dünyasında başlamış olan hareketlilik  geleceğe dönük yeni arayışları öne çıkarırken , geçmişten gelen bir haklı talep olarak Türk devletleri ve toplulukları arasında birlikte yaşam arzusu geleceğe dönük bir Türk Birliği oluşturma düşüncesini yavaş yavaş dünya kamuoyu içinde geliştirmeye neden olmuştur .Orta Asya  ve Kuzey Asya gibi bölgelerde birbirinden farklı devlet yapılanmaları içinde yaşayan Türk asıllı toplulukların ortak bir gelecek aramaları , yirmi birinci yüzyılın dünyasında normal karşılanması gereken bir yöneliş olarak dünya kamuoyunda haklı bir yer bulmaya yardımcı olmuştur . Avrupa devletlerinin tekbir kıtasal oluşum içerisinde  ortak bir geleceğe yönelmelerinde nasıl bir haklılık gerekçesi varsa, benzeri bir durum aynı bölgelerde yaşamlarını sürdürmekte olan  Türk asıllı topluluklar için de geçerlilik kazanmaktadır . Her insan nasıl mensubu bulunduğu ulusal, kültürel, dinsel  ve etnik topluluklar içerisinde yer alma eğilimi içinde  kendi  açısından geleceğini  yönlendirebiliyorsa ,benzeri hak ve özgürlüklerin insan topluluklarına da tanınması gerektiği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesinin   temel ilkeleri içerisinde yer almaktadır . Bu doğrultuda  hareket eden bir çok topluluk kendi devletlerini kurma hakkına sahip oldularsa , Türk toplulukları açısından da benzeri bir durum önümüzdeki dönemde gündeme gelmektedir. Türkiye'nin kurucu önderi Atatürk , Sovyetler Birliğinin kurulma aşamasında böylesine büyük bir birliğin zamanla dağılabileceğini dile getirirken ,Türklere ve Türk dünyasına da dağılan ideolojik imparatorluğun yerine alternatif olabilecek  yeni bir ulusal  proje ile  hazır olmaları gerektiğini ifade ediyordu .
             Türklerin birliği Türk dünyası için gelecekte ciddi bir alternatif olarak ortaya çıkarken  ve bütün Türk devletleri ortak bir arayış için bir araya gelirken ,  Türk Parlamentosu  ,Türk Keneş’i  , Türksoy ,Tika ,Türk dili konuşan  ülkeler platformu ve  Türk dünyası Akraba Toplulukları  adı altında yeni bazı ulusal ve uluslararası örgütlenmelere gidilerek,  önümüzdeki dönemde  geleceğe dönük  bir Türk Birliğinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda ,  birbirini izleyen bir çizgide düzenli adımlar atılmakta ve bu doğrultuda geleceğin dünyasının tam ortasında yer alacak bir Türk Birliğinin, nasıl kurulacağı  ve ne gibi politikaların bu doğrultuda izlenmesi  gerektiği  kendiliğinden  tartışma konusu haline gelmektedir .Dünyanın nereye gideceği ve  nasıl bir yeni dünya düzeni kurulacağı soruları yanıtsız kaldığı sürece geleceğe yönelik haklı kuşkular ve beklentiler bütün dünya  uluslarının ve devletlerinin ana çalışma konusu olarak öne çıkmaktadır . Avrupalılar , Amerikalılar ,Asyalılar kendi gelecekleri için çalışmaları sürdürdükleri sürece, benzeri çalışmaları ve tartışmaları da Türk dünyası ile birlikte Türk ulusu ve Türkiye Cumhuriyetinin de yapmaları ve bu doğrultuda etkinliklerini sürdürmeleri dünya barışı açısından gerekli görünmektedir . Türki devletler arasındaki ilişkiler ve uluslararası alandaki ortak çalışmalar  gelecek açısından önemli mesafelerin kat edilmesine yardımcı olurken , Türk kimliği ve Türklük olgusu açısından yeni yaklaşımlar geliştirilerek , diğer devletler ya da  topluluklar açısından sorun çıkarmayacak bir  çizgide  yeni yaklaşımların geliştirilmesiyle birlikte,  müstakbel Türk Birliği’ne açılabilecek yollar aşılabilecektir . Cermen  Birliği , Arap Birliği , İslam Birliği  gibi arayışların da öne çıktığı bir aşamada  Türk Birliği oluşumunun da ciddi bir arayış olduğunu göstermek gerekmektedir.
            Yirminci yüzyılda dünya  dengelerinde emperyalist merkezler tarafından ayrılığa mahkum edilen Türk dünyası ve Türkiye Cumhuriyeti , soğuk savaş sonrası dönemlerde eskisine oranla daha fazla bir yakınlık oluşturma ve ortak bir  yaşam arayışı içine girmişlerdir . Sovyet rejimi sonrasında Orta Asya ,Kuzey Asya ve  Doğu Avrupa bölgelerinde yaşamakta olan Türk toplulukları ve devletleri dünyanın çeşitli kimliklerine karşı var olma mücadelesi vermiştir . Bir Orta Asya Birliği  veya  İdil-Ural Federasyonu adı altında bir Kuzey Asya yapılanması, ya da eski Osmanlı ve Selçuklu hinterlandına girerek  İran ile birlikte Kuzey Irak ve Suriye bölgelerindeki bütün Türkmen nüfusları bir  araya getirecek  bir büyük Türkmenistan arayışı, teker teker gündeme gelmiş ama  dünya koşulları  daha istikrarlı bir yapılanmaya dönüşmediği için  bu arayışlar şimdilik düşünce düzeyinde kalmıştır .Eski imparatorluk coğrafyaları  çok çeşitli etnik nüfusları sınırları içinde barındırdığı için sadece Türk kimliği üzerinden bir merkezi coğrafya  devleti  ortaya çıkarmada ,Türkçü kesimler fazlasıyla  zorlanmış ama sonuç alamamışlardır . Türkiye ile Azerbaycan’ın tek devlet olmaları engellenmiş  ,Anadolu Türklüğünün insan kaynağı olan  İran  ortak çalışmalara gidilmemesi için ,Türkiye’den  hem uzak tutulmuş  hem de bölgede karışıklık çıkartılmak istendiği zaman da  mezhep ayrılıkları üzerinden  karşı karşıya getirilerek  savaş senaryolarının kapısı aralanmaya çalışılmıştır . Orta Doğu’da küresel bir hegemonya düzeni oluşturmak isteyen batılı  emperyalistgüçler , Osmanlı döneminde olduğu gibi gene Türkleri savaş alanına sürükleyecek yeni  sıcak çatışma senaryolarını Türkiye ,İran ve Rusya  devletleri arasından çıkartabilmek üzere  küreselleşme aşamasında zorlamaya devam etmişlerdir . Batının önde gelen devletleri emperyalist planlarını sürdürebilmek için Orta Doğu senaryolarını sürdürerek , doğu ve batı Türk devletlerini kapıştırarak merkezi alandan Türkleri çıkartabilmenin arayışı içinde olmuşlardır . Türk devletleri birleşmeye ya da dayanışmaya yönelirken , batılı emperyalist devletler Türkleri karşı karşıya getirerek ,savaşlar yolu ile Türklerin siyasal yapılanmalarını tasfiye edebilmenin çabası içinde olmuşlardır .
            Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra   bir araya gelen Nato yönetim kuruluna önceden gündeme ait bir dosya dağıtılmıştır . Bu  gizli dosyanın içeriği sosyalist sistemin dağılmasından sonra  batı uygarlığını tehdit eden en büyük tehlikenin ,yeni kurulacak olan bir Türk Birliği olduğu açıkça yazılmıştır . Bir Nato üyesi olarak genel merkezde Türk devleti temsil edilirken ,soğuk savaş döneminde  Sovyetler Birliği hegemonyasına karşı  ,Nato  bir batı savunma sistemi olarak kurulmuş ama daha sonra  Varşova paktının dağılması üzerine,Nato örgütü kuruluş gerekçesini kaybettiği aşamada, bu emperyalistlerin güvenlik örgütü olarak varlığını meşrulaştırma çabası içinde  kendisine yeni bir iş bulmak üzere Türk tehlikesini ortaya atmıştır .Türkiye'nin bir Nato üyesi olması nedeniyle  tamamen  gizli  olarak yürütülen  Türk Birliği karşıtı politikalar ,uzun süre saklanmış ama Brüksel’de bir toplantı öncesinde , Türk Birliğini tehdit olarak gösteren dosya yanlışlıkla bir Türk generaline dağıtılınca gerçek ortaya çıkmıştır . Dosyayı Türk devletine yansıtan general sonraki aşamada cezalandırılarak  evi  bombalanmış ve  böylece gündem değiştirilerek , batı blokunun küresel hegemonyası açısından tehlikeli görülen  Türk Birliği karşıtı senaryo ve planların uygulanmasına  devam edilmiştir . Gizli bir dosyanın açığa çıkması üzerine batı blokunun Türklerden yana olmadığı aksine bir Türk karşıtlığı içinde geleceğe dönük hazırlandığı kesinlik kazanınca  , Türkiye Avrupa Birliği üyeliğine alınmamış ve daha sonraki aşamalarda da merkezi coğrafya da Türkiye’yi dışlayan bir Arap Ordusu ,  Nato’yu  ABD ve İsrail oyuncağı gören  Avrupa ülkelerinin  Almanya öncülüğünde  gündeme getirdiği gibi,Avrupa Birliği ordusuna karşıt bir çizgide örgütlenmeye çalışılmıştır . Gerçeklerin  bu kadar açık ortaya çıkmasına rağmen yeni bir güvenlik yapısı örgütlenerek  Türk Birliğine karşı gündeme getirilen  karşıt tutuma karşı bir alternatif yapılanma bu güne kadar gerçekleştirilememiştir .
             Tarihin en büyük aktörlerinden birisi olan Türkler her dönemde var olmuşlar ve her zaman için de kendi devletlerini kurarak yabancıların boyunduruğuna altına girmemişlerdir . Eski dünya düzeni biterken , yepyeni bir  siyasal düzene doğru dünya giderken,bütün devletlerin ve ulusların yaptığı gibi Türkler’de yeni kurulacak olan dünya içerisindeki yerlerini alacaklardır .Nato merkezli Türk karşıtlığı bütün emperyal devletlerin  politikaları olarak yaygınlaştırılırken ,Türk devletleri ve toplulukları da gelecekte karşılarına çıkabilecek  emperyalist oluşumlara karşı ,kendi geleceklerini güvenli bir düzene oturtacak alternatif yapılanmaları gündeme  getirmek zorundadırlar . Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de diğer Türki devletler benzeri çalışmaları ortak bir dayanışma içinde geleceği oluşturabilmenin çabası içinde olmak zorundadırlar . Soğuk savaş döneminde ikiye bölünen Türk dünyasının yeniden ortadan ikiye bölünmesine yol açabilecek Batı Asya Birliği gibi bir emperyalist  senaryoya karşı ,hem Türkiye Cumhuriyeti hem de  Türki devletlerin açıkça   karşı çıkmaları gerekmektedir . Küresel emperyalist dünya devleti yerküre üzerindeki hegemonyasını pekiştirmek için gelecekte Asya kıtasını beşe bölebilmenin yollarını aramaktadır . Batı Asya Birliği Türkiye ve İran’ı içine alacaktır . Kuzey Asya devleti Rusya'yı tasfiye ederek bu devletin toprakları üzerinde kurulacaktır .Doğu Asya devleti Çin devletinin yerine kurulacaktır . Güney Asya Birliği ise Hindistan'ın tasfiye edilmesinden sonra  gerçekleştirilebilecektir . Orta Asya Birliği ise Kazakistan'ın yerine  , yeniden doğu ve batı Türkistan'ı birleştirecektir .Böylece  Asya'daki ulusal yapılar silinirken bu büyük kıtada beş ayrı bölge devleti coğrafi isimle kurulacak ,ayrıca   Rus, Çin, Türk  ve Hint gibi ulusal isimler ortadan kaldırılacaktır .Dünya konfederasyonuna   Asya kıtası beş bölge devleti ile katılırken Türklerin bir kısmı Orta Asya ,bir başka kısmı Kuzey Asya ve sonra da  Türkiye İran ile birlikte Batı Asya devletinin çatısı altında bir araya getirilirken , Türk dünyası bu kez üçe bölünecek ve hiçbir biçimde Türk Birliğinin  oluşturulmasına eskisi gibi  izin verilmeyecektir .
            Geçen yüzyıldan gelen bir yapıda Türk toplulukları bulundukları ülkelerde yaşamlarını , ya  yeni dönemin koşullarında  ekmek parası kazanmak üzere ülkelerini değiştirmekteler ya da yeni emperyalist projeler doğrultusunda  dünya haritalarının yeniden çizilmesinde önemli bir faktör olarak kullanılmaktadırlar . Çin ile birlikte Rusya'nın da bölünmesini isteyen batının yeni emperyalizmi  geçmişten gelen rüzgarlar doğrultusunda   Çerkezler gibi kuzeyden güneye inen bazı toplulukları , İsrail’in önünü açmak üzere  yeniden  geldikleri  Kuzey Kafkasya’ya taşıyarak , Orta Asya’da yeni harita oluşturmaya çalışırlarken  , Türkiyeyi hem İran hem de Rusya ile karşı karşıya getirerek  sıcak çatışma senaryolarının peşinde koşmaktadırlar .Küresel emperyalizmin Rusya Federasyonunu parçalamaya yöneldiği bir aşamada,  Ürdün devletinin sınırları içinde yaşayan  binlerce Çerkez asıllı insanı Kuzey Kafkasya’ya taşıyarak , Rusya’yı Kafkasya bölgesinden çıkaracak bir Müslüman Çerkezistan devletinin kuruluş çalışmalarının yapıldığı haberleri ,bazen basın yayın organlarında yer almaktadır . Hristiyan Ruslara karşı Müslüman Çerkezlerin yürüteceği bağımsızlık savaşı ,yeniden  bir din savaşını Rusya sınırları içine taşıyacak ve daha sonraki aşamada da  Rusya Federasyonu bir din savaşına sahne olurken parçalanacaktır . Rusya böylesine bir parçalanma senaryosuna karşı  yeniden eski Sovyetler Birliğini oluşturma gibi bir projeyi  Bağımsız Devletler Topluluğu adı altında   gündeme  getirecektir . Putin rejimi giderek Stalin rejimine doğru benzeme eğilimleri gösterebileceği bir yeni aşamada , Türkler ile  Rusların Kuzey,Batı ve Orta Asya bölgelerinde çatışma ortamına sürüklenmeleri gündeme gelebilir ve bu doğrultuda tırmandırılacak olaylar dizisi ,Rus emperyalizminin yeniden Türk topluluklarını  ezmesine  yol açabilecek son derece olumsuz senaryoları ortaya çıkarabilecektir . Stalin benzeri toplu katliam girişimlerinin önünün kesilebilmesi için,  Türkiye'nin acilen bir merkezi güvenlik örgütünü  İran ile ortaklık oluşturarak   ve  komşularını yanına alarak  kurması   dünya barışı açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur .
            Putin’in önde gelen danışmanlarından  birisi olan AleksandrDugin Avrasya stratejisi  başlıklı kitabında, Rus Avrasyacılığında  stratejik olarak Türkiye’ye karşı İran ile ve de Çin’e karşı da Japonya ile işbirliği yapılması gerektiğini açıkça vurgulamaktadır . Rusya sınırları içinde yer alan on Türk devletinden çekinen Rus emperyalizmi  ,Orta Asya bölgesindeki Türk devletlerini de bu bölgeden  kuzeye doğru taşıyarak kendisine karşı gelişebilecek muhtemel bir  yeni  Basmacı hareketini önleme çabası içinde görülmektedir . Rusya  çok geniş bir yayılma yöntemi ile Avrasya’da üstünlüğünü sürdürmeye çalışırken , Türklerin  yakınlaşmasından  hoşlanmadığını da her fırsatta kamuoyuna yansıtmaktadır . Çin’in işgali altındaki Doğu Türkistan,Moğolistan ve Mançurya bölgelerindeki Türkleri de bölgenin asil üyeleri olarak görülmesi durumunda, Rusya gibi Çin de  içinde barındırdığı Türk asıllı topluluklar yüzünden  parçalanmaya doğru yönlendirilmektedir . Son aşamada Virüs yüzünden bütün dünyayı karşısına alan Çin’de Tibet  bölgesininde koparak bağımsızlığa yönelebileceği  tartışılmaktadır . Bugünün koşullarında Rusya sınırları içindeki Türk devletlerinden son derece rahatsız olduğunu ortaya koyarken , Rusya'nın idari yapısını değiştirerek ülkeyi yedi bölgeye ayırarak  Moskova benzeri yedi ayrı merkezden ülkeyi yönetmek üzere bir idari reforma kalkışmıştır . Rus devleti federasyon üyesi devletlerin  eyaletleşerek  kopmalarını önlemek üzere de , eyaletlerin sınırları ötesinde  yedi ayrı devlet yapılanması ile ve  dünyanın en geniş ülkesinin tüm sınırlarını kontrol altına alabilecek  düzeyde  güçlü bir idari  reform ile Rusya'daki  yönetim yapılanmasını, ülkenin birliği ve bütünlüğünü devam ettirecek biçimde  düzenlemiştir .
            Yıllarca bölünmüş bir biçimde dağınık yaşayan Türk devletleri ve topluluklarının yeniden birlik ve bütünlük içerisinde Türklerin  bir araya gelerek  dayanışma içerisinde  bir gelecek  hazırlığına yönelmeleri dünya dengeleri açısından önem taşımaktadır .Çinlilerin , Rusların ,Hintlilerin  ,Arapların milyonlarca nüfus halinde birlik ve bütünlük içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri ,bölünmüş ve dağılmış Türkler açısından dikkate alınması gereken  önemli bir durumdur . Tarih boyunca  Asya, Avrupa ve Afrika kıt'alarında  devletler kurmuş olan Türkler günümüzde uluslararası alanda güçlenmek istiyorlarsa, bir araya gelebilmenin yollarını araştırmak durumundadırlar . Türkler eskisi gibi dağılmamak üzere  belirli coğrafyalarda bir araya gelerek  ve  daha büyük toplumsal bütünlükler  yaratarak diğer nüfus bütünlüklerine karşı daha da güçlene bilmenin arayışı içinde olmalıdırlar . Değişik devletlerin çatısı altında yaşayan Türklerin  öncelikli sorunu kimliklerini güçlendirmek ve güçlendirilmiş kimlikleri ile uluslararası alanda var olabilmeleridir .Türkler bulundukları yerlerdeki konumlarını zaman içerisinde güçlendirmeli  ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelebilmek için evrensel düzeyde geçerli olan yabancı dilleri öğrenerek hareket etmelidirler . Türkler kendilerini ifade edebildikleri  oranda sorunlarını çözebilecek ve  kendi hedefleri doğrultusunda daha iyi bir gelecek düzeni oluşturabileceklerdir . Yabancı dilin yan ısıra yüksek öğretim yapmak da Türk topluluklarının bulundukları ülkelerde, daha etkili bir konuma gelebilmeleri açısından önem taşımaktadır . Yabancı dil öğrenen ve yüksek öğretimini tamamlayan Türk topluluklarının uluslar arasındaki konumu daha da yükselecektir . Türkler böylece güçlenmiş toplum yapıları sayesinde  uygarlık ortamında hak ettikleri yerlere gelebileceklerdir . Türk dünyası içinde  Türkiye Cumhuriyeti en gelişmiş ve etkili devlettir . Bu nedenle Atatürk Türkiye’sinin bütün Türk dünyasına örnek ve önder olmak gibi önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır . Küresel rekabet ortamında Türkiye Cumhuriyeti son dönemlerde geliştirdiği  çalışma ve örgütlenme biçimlerini daha da geliştirerek,  emperyalist girişimlere karşı Türk dünyası ve halklarının çıkarları doğrultusunda  etkinliklerini artırmak zorundadır Unutulmamalıdır ki , Türkler Anadolu'ya Türk dünyasının içinden çıkarak gelmişlerdir . Türk dünyasının desteği ile de Anadolu'daki Türk  devleti yoluna devam edebilecektir .Türkiye Cumhuriyeti bu gerçekleri bilerek  önümüzdeki dönemde  Türk dünyası ile kolkola yoluna devam etmelidir .
ulusalhaber-ulusalajans
DUYURU;
BOR VE KENEVİRİ, aynı anda  beslenme, destek, kozmetik, deterjan,çay, kahve olmak üzere diğer kaliteli ve sağlıklı, doğal ürünleri ile DÜNYADA Kİ İLK VE TEK DOĞRUDAN SATIŞ ŞİRKETİ MEDİREVO’nun bize destek amaçlı açtığı E ticaret mağazasından ürün alanlara şimdiden teşekkür ederiz

Mağazanın linkini TIKLAYIN:

21 Nisan 2020 Salı

KÜRESEL AÇIDAN CORONADAN SONRAKİ GELİŞMELER.KÜRESEL AÇIDAN CORONADAN SONRAKİ GELİŞMELER.
Oktay Kemal ÖZDEMİR •
Modern Çağın Ambarı

ÜLKELER AÇISINDAN ACİL DURUMLARIN DOĞASI
İnsanlık şimdi küresel bir krizle karşı karşıya. Belki de neslimizin en büyük krizi. İnsanların ve hükümetlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde alacağı kararlar muhtemelen gelecek yıllar için dünyayı şekillendirecek.
Sadece sağlık sistemlerimizi değil ekonomimizi, politikamızı ve kültürümüzü de şekillendirecekler.
Eylemlerimizin uzun vadeli sonuçlarını da dikkate almalıyız.
Alternatifler arasında seçim yaparken, kendimize sadece acil tehdidin nasıl üstesinden geleceğini değil, aynı zamanda fırtına geçtikten sonra nasıl bir dünya yaşayacağımızı da sormalıyız.
Evet, fırtına geçecek, insanlık hayatta kalacak, çoğumuz hala hayatta olacağız, ama farklı bir dünyada yaşayacağız.
Oktay Kemal Özdemir.
Birçok kısa vadeli acil durum önlemleri hayatın bir parçası haline gelecektir. Acil durumların doğası budur. Tarihsel süreçleri ileriye taşırlar.
Normal zamanlarda yıllar süren müzakerelerin sonunda alınabilecek kararlar birkaç saat içinde alınır.
Olgunlaşmamış ve hatta tehlikeli teknolojiler devreye giriyor, çünkü hiçbir şey yapmama riskleri daha büyük.
Bütün ülkeler büyük ölçekli sosyal deneylerde kobay olarak hizmet vermektedir. Herkes evden çalışıp sadece uzaktan iletişim kurduğunda ne olur?
Tüm okullar ve üniversiteler çevrim içi olduğunda ne olur?
Normal zamanlarda hükümetler, işletmeler ve eğitim kurulları bu tür deneyleri yapmayı asla kabul etmezler.
Ama bunlar normal zamanlar değil!
Bu kriz zamanında, iki önemli seçimle karşı karşıyayız.
Birincisi totaliter gözetim ile vatandaşın güçlendirilmesi…
İkincisi milliyetçi tecrit ile küresel dayanışma…
İnsanların akıllı telefonlarını yakından izleyerek, yüz milyonlarca yüz tanıyan kamerayı kullanarak ve insanları vücut sıcaklıklarını ve tıbbi durumlarını kontrol etmeye ve raporlamaya zorlayarak, Çin yetkilileri sadece şüpheli korona virüs taşıyıcılarını hızlı bir şekilde tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda hareketlerini ve temasa geçtikleri kişileri belirliyor.
Bir dizi mobil uygulama, vatandaşları enfekte hastalara yakınlıkları konusunda uyarır. Son yıllarda hem hükümetler hem de şirketler insanları izlemek, izlemek ve manipüle etmek için her zamankinden daha gelişmiş teknolojiler kullanıyor.
Yine de dikkatli olmazsak, salgın dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Sadece şimdiye kadar onları reddeden ülkelerde kitlesel gözetim araçlarının konuşlandırılmasını normalleştirebileceği için değil, daha da ötesi, “cildin üstünden” “cilt altı” yaklaşımına dramatik bir geçiş anlamına geliyor.
Şimdiye kadar, parmağınız akıllı telefonunuzun ekranına dokunduğunda ve bir bağlantıyı tıkladığında, hükümetler tam olarak parmağınızın neyi tıkladığını bilmek istiyordu. Ancak korona virüs ile ilginin odak noktası değişir. Şimdi hükümetler parmağınızın sıcaklığını ve cildinin altındaki kan basıncını bilmek istiyor.
Acil durum konsepti Gözetim altında durduğumuz yerde çalışırken karşılaştığımız sorunlardan biri, hiçbirimizin nasıl gözetim altında tutulduğumuzu ve gelecek yılların neler getirebileceğini tam olarak bilmememizdir. Gözetim teknolojisi son derece hızlı gelişiyor ve 10 yıl önce bilim kurgu gibi görünen şey bugün eski haberler. Bir düşünce deneyi olarak, her vatandaşın günde 24 saat vücut ısısını ve kalp atış hızını izleyen biyometrik bir bilezik takmasını talep eden örnek bir hükümeti düşünün. Elde edilen veriler devlet algoritmaları tarafından istiflenir ve analiz edilir.
Algoritmalar, bilmeden önce bile hasta olduğunuzu bilecek ve aynı zamanda nerede olduğunuzu ve kiminle tanıştığınızı da bileceklerdir. Enfeksiyon zincirleri büyük ölçüde kısaltılabilir ve hatta tamamen kesilebilir. Böyle bir sistem, günler içinde salgının yolundaki tartışmayı durdurabilir.
Dezavantajı, elbette, bunun korkunç yeni bir gözetim sistemine meşruiyet vermesidir. Örneğin, CNNTURK bağlantısı yerine bir AHABER bağlantısını tıkladığımı biliyorsanız, bu size politik görüşlerim ve hatta kişiliğim hakkında bir şeyler öğretebilir. Ama video klibi izlerken vücut sıcaklığım, kan basıncım ve kalp atışımın başına ne geldiğini izleyebiliyorsanız, beni neyin güldürdüğünü, neyin ağlattığını ve beni gerçekten çok sinirlendiren şeyi öğrenebilirsiniz. Öfke, neşe, can sıkıntısı ve sevginin tıpkı ateş ve öksürük gibi biyolojik refleksler olduğunu hatırlamak çok önemlidir.
Öksürüğü tanımlayan aynı teknoloji, gülmeleri de tanımlayabilir. Şirketler ve hükümetler toplu olarak biyometrik verilerimizi toplamaya başlarsa, bizi kendimizden bildiğimizden çok daha iyi tanıyabilirler ve o zaman sadece duygularımızı tahmin etmekle kalmaz, aynı zamanda duygularımızı manipüle edebilir ve bize istedikleri her şeyi satabilirler.
Ya da bir politikacı... Biyometrik izleme, her vatandaşın günde 24 saat biyometrik bir bilezik takması gerektiğinde Kuzey Kore'yi düşünün. Büyük Lider tarafından yapılan bir konuşmayı dinlerseniz ve bilezik öfkenizi anlatırsa, işiniz bitti demektir.
Gizliliğimiz üzerinde son yıllarda büyük bir savaş sürüyor.
Koronavirüs krizi savaşın devrilme noktası olabilir.
Çünkü insanlara gizlilik ve sağlık arasında bir seçim yapıldığında, genellikle sağlığı seçerler. “Son haftalarda, koronavirüs salgınını içermeye yönelik en başarılı çabalardan bazıları Güney Kore, Tayvan ve Singapur tarafından düzenlendi. Bu ülkeler izleme uygulamalarından biraz yararlanmış olsa da, kapsamlı testlere, dürüst raporlamaya ve iyi bilgilendirilmiş bir halkın istekli işbirliğine çok daha fazla güvenmişlerdir.
Şu anda tıpkı Türkiye deki kurumların halka güvenerek aldığı tedbirler gibi Merkezi izleme ve sert cezalar, insanları faydalı yönergelere uygun hale getirmenin tek yolu değildir.
İnsanlara bilimsel gerçekler söylendiğinde ve insanlar bu gerçekleri anlatmak için kamu otoritelerine güvendiklerinde, vatandaşlar bir ağabeyi omuzlarını izlemeden bile doğru şeyi yapabilirler.
Kendini motive eden ve iyi bilgilendirilmiş bir nüfusta genellikle polis, cahil bir popülasyondan çok daha güçlü ve etkilidir.

Örneğin, ellerinizi sabunla yıkamayı düşünün. Bu, insan hijyenindeki en büyük gelişmelerden biri olmuştur. Bu basit eylem her yıl milyonlarca can kurtarıyor. Güvene ihtiyacınız var. İnsanların bilime güvenmesi, kamu yetkililerine güvenmesi ve medyaya güvenmesi gerekir.

DEV VE ULUSLAR ARASI ŞİRKETLERİN STRATEJİSİ
Covid-19 krizi Avrupa ve ABD'deki yeni merkez üslerine yayıldıkça şirketler yanıtları harekete geçirmek için mücadele ediyorlar. Dev ve büyük işletmelerin toparlanma planları ile destekleme deneyimine dayanarak ve dünyadaki dev şirketlerin yeni strateji politikalarını inceleyerek. Başka yerlerdeki şirketler için 12 erken ders çıkardım. Elbette, dev şirketlerin sosyal geleneklerin yanı sıra kendine özgü siyasi ve idari sistemleri de var, ancak buradaki derslerin çoğu geniş ölçüde uygulanabilir görünüyor.
Burada büyük şirketlerin stratejisini ana başlıkta yazıp. Nasıl yapacaklarını tanımlamaya çalışacağım.
Geleceğe bakıp ve çalışmalarını sürekli yeniden değerlendiriyorlar Tanım olarak, krizler, zihinsel modellerin ve planların sürekli olarak yeniden çerçevelenmesini gerektiren oldukça dinamik bir sahiptir. İlk kriz hakkındaki bilgiler, keşif ve anlam yaratmaya, daha sonra kriz planlama ve müdahale, toparlanma stratejisi, toparlanma sonrası strateji ve son olarak yansıma ve öğrenmeye yol açar. Bu süreç, karmaşık iç koordinasyon süreçlerine saplanmamak ve değişen koşullara tepki vermekte yavaş olmaktan kaçınmak için hızlı ve dolayısıyla CEO liderliğinde olmalıdır.
Yukarıdan aşağıya çabaları tamamlamak için aşağıdan yukarıya herkesin kriz zamanında işin içinde olduğu bir model geliştiriyorlar. Hızlı ve eşgüdümlü tepkiler yukarıdan aşağıya liderlik gerektirir.
Ancak, farklı topluluklardaki farklı dinamiklerle öngörülemeyen değişime uyum sağlamak, merkezi olmayan inisiyatif almayı da gerektirir.
Aktif olarak çalışanlar için netlik ve güvenlik oluşturturdular. Bir krizde, durumun ve mevcut bilgilerin sürekli değiştiği zaman, netlik sağlamak zor. Bu bilgiler Resmi tavsiye mevcut olmayabilir, çelişkili, güncel olmayabilir veya pratik amaçlar için yeterince ayrıntılı olmayabilir. Ancak değerlendirip anlık sonuçlar almak için gereklidir.
Emeği farklı faaliyetlere esnek bir şekilde yeniden tahsis ettiler Restoranlar gibi zorlu işlerde, çalışanlar düzenli faaliyetlerini sürdüremediler. Bazı yaratıcı Çinli işletmeler, işten çıkarmalar veya işten çıkarmalar yerine, aktif olarak kurtarma planlaması gibi yeni ve değerli faaliyetlere yeniden tahsis etti, hatta diğer şirketlere borç verdi.
Örneğin, gelirdeki ciddi düşüşe yanıt olarak, 40'tan fazla restoran, otel ve sinema zinciri personelini işgücünden büyük bir pay almak için optimize etti. Daha sonra bu çalışanları, Ali baba’nın sahip olduğu “yeni perakende” bir süpermarket zinciri olan Hema ile paylaştılar.
Satış kanalı karışımınızı değiştirdiler. Etkilenen bölgelerde kişiden kişiye ve tuğla ve harç perakendeciliği ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Çevik dünya devi işletmeler, satış çabalarını hem B2C hem de B2B işletmelerdeki yeni kanallara hızla yeniden yerleştirdi.
Çalışanları ve ortakları koordine etmek için sosyal medyayı kullandılar. Uzaktan çalışma ve yeni bir dizi karmaşık koordinasyon zorluğu ile birçok Çinli şirket, çalışanları ve ortakları koordine etmek için WeChat gibi sosyal medya platformlarına katıldı.
Beklediğinizden daha hızlı bir iyileşme için hazırlanıyorlar. İlk salgından sadece altı hafta sonra, Çin toparlanmanın ilk aşamalarında görünüyor. Tıkanıklık gecikmeleri şu anda 2019 seviyelerinin% 73'ünde, salgının en kötü kısmındaki% 62'den, insanların ve malların hareketinin devam ettiğini gösteriyor. Benzer şekilde, kömür tüketimi, 2019 seviyelerinin% 43'ünden şu an% 75'ine kadar bir iyileşme göstermekte ve bu da bazı üretimin devam ettiğini göstermektedir. Ve güven, 2019 seviyelerinin% 1'ine düşen ancak o zamandan bu yana% 47'ye geri dönen gayrimenkul işlemlerinde görüldüğü gibi geri geliyor gibi görünüyor.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ŞİRKETLER NE YAPMALI?

Açıkçası, ana vurgu, hastalığın kendisini kontrol altına almak ve hafifletmek olmalıdır. Ancak ekonomik etkiler de önemlidir ve birçok şirket hızla ortaya çıkan olayları anlama, bunlara tepki verme ve dersleri öğrenme yolunda ilerliyor. Bununla birlikte, şirketler arasındaki çok farklı hazırlık dereceleri, daha fazla bozulma potansiyeli ve gelecekteki krizler için daha iyi hazırlanma değeri göz önüne alındığında, şimdiye kadar öğrendiklerimizi çıkarmaya çalışmak önemlidir.
Dünya çapındaki incelediğim kadarı ile şirketler için devam eden analiz ve desteklere dayanarak, aşağıdaki 12 dersi gelişmekte olan olaylara yanıt vermek, iletişim kurmak ve öğrenmeleri çıkarmak ve uygulamak için yazdım.

1.      Stratejinizi ve planlarınızı günlük olarak güncelleyin. Olaylar şaşırtıcı bir hızla gelişiyor ve görüntü günlük olarak değişiyor. Sadece birkaç gün önce, salgın çoğunlukla Çin ile sınırlıydı ve kontrol altına alınıyordu. Son zamanlarda, hızla büyüyen bir dizi enfeksiyon merkez üssü Çin'in ötesine sıçradı ve yeni bir evreye işaret etti ve potansiyel olarak sınırlama yerine yeni hafifletme stratejileri gerektirdi. Başlangıçta her 72 saatte bir güncelleme yapmaya karar verdim, ancak sadece verileri güncellemek için değil, aynı zamanda genel bakış açımızı yeniden yapılandırmak için günlük bir değerlendirmeye geçtim.
2.       Her gelen bilgiyi emin olmadan (medyada,iletişim kanallarında,sosyal medyada) bu bilgileri doğrulamadan harekette geçmeyin dikkat edin. Haber kuruluşları genellikle büyük resim yerine yeni olan şeylere odaklanırlar ve bazen zor gerçekler, yumuşak gerçekler ve spekülasyonlar arasında ayrım yapmazlar. Çerçeveleyecek gibi İster yeni bir teknoloji ister yeni bir kriz olsun, hızla değişen bilgilere maruz kaldığımızda, başlangıçta zayıf sinyalleri göz ardı etme, sonra da daha doğrulanmış bir bilgi veya habere ulaşmadan önce ortaya çıkan sorunlara aşırı tepki gösterme sistematik bir eğilimimiz var. En son haberleri alırken, üzerinde işlem yapmadan önce bilginin kaynağı hakkında şüpheli düşünün.
3.      Bilgi ve veri bombardımanına karşı stratejik ihtiyaç olan verilere odaklanın Bağlantılı dünyamızda, çalışanlar birçok bilgi kaynağına doğrudan erişime sahiptir. Ceo ve genel müdürler, dışarıdan ulaşılabilecek çok fazla bilgi ve yorum olduğu sonucuna varabilir ve ek bir şey yapmaları gerekmeyebilir. Bununla birlikte, gerçekler ve bu gerçeklerden çıkan sonuçların düzenli olarak güncellenen bir özetini oluşturmanın ve yaygın olarak paylaşmanın paha biçilmez olduğunu gördük, böylece gerçeklerin ne olduğunu veya daha da kötüsünü gerçekler hakkında farklı varsayımlar yaparak tartışmak için zaman harcanmıyor.
4.      Uzmanları ve tahminleri dikkatli kullanın. halk sağlığı, lojistik ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar, karmaşık ve değişen bilgileri yorumlamada vazgeçilmezdir. Ancak, uzman görüşlerinin optimal sınırlama politikaları ve ekonomik etki gibi kritik konularda farklı olduğu açıktır ve birden fazla kaynağa danışmak iyidir. Her salgın tahmin edilemez ve benzersizdir ve halen mevcut olanın kritik özelliklerini öğreniyoruz. Neler olduğunu ve neyin işe yaradığını anlamak için, uzman görüşü tarafından yönlendirilmiş olsa da, yinelemeli, eleştirisel bir yaklaşım kullanmalıyız.
5.       Neler olup bittiğine dair anlayışınızı sürekli olarak yeniden değerlendirin. Durumun büyük resimli bir değerlendirilmesi ve onunla başa çıkma planı, bir kez kâğıda yazıldığında, bir atalet kaynağı haline gelebilir. Bir Çin atasözü bize büyük generallerin sabahları komut vermeleri ve akşamları değiştirmeleri gerektiğini hatırlatır. Ancak gelişmekte olan ülkelerdeki şirketler nadiren çok esnektir. Yöneticiler genellikle tamamen emin olana kadar yayma planlarına direnirler ve daha sonra kararsız veya yanlış bilgilendirilmiş veya şirkette karışıklık yaratma korkusuyla onları değiştirmek konusunda isteksizdirler. Hızla değişen bir durumda öğrenmek ve adapte olmak için zaman damgalı “en iyi geçerli görüşe” sahip doğrulanmış bir bilgi gereklidir.
6.       Bürokrasiden sakının. Tartışmalı, hassas veya çok önemli konular genellikle üst yönetim, şirket işleri, hukuk, risk yönetimi ve diğer birçok işlev tarafından incelenecektir. Her biri, iletişimin en iyi nasıl yapılacağına dair öneriler içerecek ve aşırı genelleştirilmiş veya muhafazakâr bir perspektife ve yavaş, hantal bir sürece yol açacaktır. Küçük bir güvenilir ekip oluşturmak ve onlara hızlı taktik kararlar vermek için yeterli zaman kazanmayı sağlamak kritik önem taşır. Her gün ışığa önemli yeni bilgiler getirdiğinde iletişimi aşırı yönetmek zarar verebilir. Dış olayların saat hızını, verilen işlemle başlamak yerine, şirket içi işlemi hızlandırmak için bir yol haritası oluşturun.
7.       İhtiyaçlarınızın şu yedi madde arasında dengelendiğinden emin olun: İletişim: Çalışanlar muhtemelen çelişkili bilgilere maruz kalacaklar ve en iyi hareket tarzı konusunda endişeli veya şaşkın hissedeceklerdir. Politikaları derhal, net ve dengeli bir şekilde ilettiğinizden emin olun ihtiyaç olan bilgileri ve politikaların ardındaki gerekçeleri iletin. Çalışan ihtiyaçları: Seyahat ve cemaatle ilgili kısıtlamalar, çalışanların eğitime, sağlık hizmetlerine, günlük hükümlere ve benzerlerine erişim ihtiyaçlarını tetikleyecektir. Bunlara çözümler bulup geliştirmeli ve çalışanların ihtiyaç duydukları tüm bilgileri bulabilecekleri bir bilgi merkezi oluşturmalısınız Seyahat: Seyahat politikalarının, çalışanların nereye gidebileceği, hangi nedenlerle hangi izinlerin gerekli olduğu ve politikanın ne zaman gözden geçirileceği açısından açık olduğundan emin olun. Uzaktan çalışma: Politikalarınız - nerede uygulandıkları, nasıl çalışacakları ve ne zaman gözden geçirilecekleri konusunda net olun. Evde çalışma gibi Tedarik zinciri standartlaştırılması: kritik stokları ve kritik stok seviyelerini, alternatif kaynakları kullanarak ve darboğazları çözmek için tedarikçilerle birlikte çalışarak tedarik zincirlerini stabilize etmeye çalışın. Hızlı çözümlerin mümkün olmadığı durumlarda, planları birlikte geliştirin, geçici çözümler oluşturun ve planları ilgili tüm paydaşlara iletin İş takibi ve tahmini: Krizin öngörülemeyen dalgalanmalar yaratması muhtemeldir. İşletmenizin nasıl etkilendiğini, azaltmanın nerede gerekli olduğunu ve işlemlerin ne kadar çabuk iyileştiğini anlayabilmeniz için hızlı raporlama döngüleri uygulayın. Daha geniş çözümün bir parçası olmak : Bir kurumsal vatandaş olarak tedarik zincirinizdeki, endüstrinizdeki, toplumunuzdaki ve yerel yönetiminizdeki diğer kişileri desteklemelisiniz. İşletmenizin sağlık, iletişim, gıda veya başka bir alanda nasıl katkıda bulunabileceğini düşünün.
8.      Esneklik ilkelerini politika geliştirmede kullanır. Verimlilik, sürprizleri olmayan istikrarlı bir dünyada hüküm sürmektedir ve bu zihniyet genellikle büyük şirketlerde baskındır. Ancak, dinamik ve öngörülemeyen zorlukları yönetmedeki temel amaç, dayanıklılıktır. Öngörülemeyen, değişen ve potansiyel olarak olumsuz olaylarla hayatta kalma ve başarılı olma yeteneği. Esnek sistemler üzerine yaptığımız araştırma, genellikle kriz yanıtlarına yansıtılması gereken altı ortak özelliğe sahip olduklarını göstermektedir. Fazlalık: Ek üretim kapasitesine erişim, tedarik zinciri dalgalanmalarının düzeltilmesine yardımcı olabilir. Kısa vadede, şirketlerin çözümler için normal kaynakların ötesine bakması gerekebilir, ancak uzun vadede artıklık tasarlanabilir. Çeşitlilik: kriz durumlarında daha az verimli ancak daha esnek ve olabildiğince esnek olunabilir. Farklı çeşitlilikte fikirler, çözüm geliştirmeyi büyük ölçüde artırabilir. Potansiyel çözümler hakkında daha fazla fikir sahibi olacak bir kriz yönetim ekibini bir araya getirin, özellikle de kurum kültürü farklı bakış açılarının ifade edilmesine ve saygı duyulmasına teşvik ediyorsa. Krize, yalnızca finansal veya lojistik bir sorun olarak tek boyutlu bir şekilde muamele etmekten kaçının ve kriz ekibinizi buna göre görevlendirin. Birbirine bütünleşmiş sistemler oluşturma: Son derece entegre sistemler verimli olabilir, fabrikaların, organizasyon birimlerinin veya tedarik kaynaklarının farklı şekillerde birleştirilebildiği modüler bir sistem daha fazla esneklik sunar. Birkaç yıl önce Toyota için bir anahtar fren valfi tedarikçisi yerı yandığında, tedarikçiler arasında, hatta çok farklı bileşenlerde bile üretimi değiştirebilmesinden dolayı, tedarik birkaç gün içinde sağlandı. Değişen ortam şartlarına uyum sağlama: Sistemler ya optimizasyon ve en yüksek verimlilik için oluşturulabilir ya da mevcut ortam şartlarına uyum sağlama gücü için oluşturulabilir - yeni fırsatlar, sorunlar veya bilgiler ışığında sürekli iyileştirme. Covid-19 gibi dinamik krizlere verilen yanıtlar, mevcut ortam koşullarına uyum sağlama hızına öncelik vermektedir. Bilinebilir bir doğru cevap yoktur ve önceden belirlenmiş herhangi bir cevabın yanlış olması veya zamanla eski olması muhtemeldir. Ancak daha etkili çözümler bulmak ve tekrarlamak mümkündür. Geçmişe bakıldığında pek çok ders öğrenilirken, şimdi bir şeyler yapmak, neyin işe yaradığını görmek ve sonuçların etrafında hareket etmenin kısa vadede en etkili strateji olacaktır. Basiret: Olayların seyrini veya Covid-19 için etkilerini tahmin edemeyiz, ancak bu koşullar altında makul olumsuz senaryolar ve esnekliği test edebiliriz. Örneğin, yaygın bir küresel salgın, çok bölgeli bir salgın ve hızla bulunan bir salgın için senaryolar yürütebiliriz. Şirketler için en kötü senaryolara yeni bir bakış atmak ve her birine karşı beklenmedik durum stratejileri geliştirmek ihtiyatlı olacaktır. Ortak çözüm: Şirketler, aynı zamanda büyük stres altındaki daha geniş endüstriyel, ekonomik ve sosyal sistemlerde paydaştır. Tedarik zincirlerine veya eko - sistemlerine bütünsel olarak bakmayanlar sınırlı etkiye sahip olacaklar. Bireysel bir şirket için başkalarının çıkarlarını göz ardı etmek veya ihmal etmek suretiyle çözülen çözümler güvensizlik yaratacak ve uzun vadede işletmeye zarar verecektir. Tersine, bir sıkıntı anında müşterilere, ortaklara, sağlık hizmetlerine ve sosyal sistemlere destek potansiyel olarak kalıcı iyi niyet ve güven yaratabilir.
9.       Şimdi bir sonraki krize hazırlanın. Covid-19 tek seferlik bir zorluk değil. Gelecekte mevcut salgın ve ek salgınlara ek aşamalar beklemeliyiz. Dinamik krizlere karşı toplumsal tepkilerin etkinliği konusundaki araştırmamız, nihai başarı - hazırlık ve önleme - en ön - görücü olan bir değişken olduğunu göstermektedir.
10.   Sadece kurumsal hazırlık yeterli değildir. Birçok şirket, beklenmedik durumlar için kurumsal hazırlık sağlamak için senaryolar yürütmektedir. Ancak senaryolar, herhangi bir zamanda bir işletme için en önemli riskler ışığında güncellenmeli ve özelleştirilmelidir. Bu riskler, son birkaç gün içinde bile yeni hastalık merkez üslerinin yükselişiyle değişti. Bununla birlikte, yalnızca kurumsal hazırlık yeterli değildir. Bir şey iyi anlaşılabilir, ancak bir yetenek olarak anlaşılmaz. Bu nedenle senaryolar, stres altındaki davranışları simüle etmek ve onlardan öğrenmek için mücadele stratejileri ile desteklenmelidir. Karar verme ve yürütme yetkisine sahip küçük bir ekip ile bir savaş odası düzeni, organizasyonel karmaşıklığı azaltabilir
11.  Öğrendiklerinizi yansıtın. Kriz azaldığında rahat bir nefes almak ve normal günlük işlere dönmek yerine, değerli bir öğrenme fırsatını boşa harcamamak için çaba gösterilmelidir. Kriz gelişirken bile, yanıtlar ve etkiler daha sonra gözden geçirilecek ve bu krizden alınmış dersler şekilde belgelenmelidir. Hızla gelişen durumlar, sert kararlar alamama veya fikir birliğine karşı aşırı önyargı gibi iyileştirme fırsatları oluşturan mevcut şirketsel zayıflıkları ortaya çıkarır.
12.   Değişen bir dünyaya hazırlanın. Covid-19 krizinin işletmelerimizi ve toplumumuzu önemli şekillerde değiştirmesini beklemeliyiz. Örneğin, online alışveriş, online eğitim ve halk sağlığı yatırımları gibi alanları beslemek muhtemeldir. Ayrıca, şirketlerin tedarik zincirlerini nasıl yapılandıracaklarını ve birkaç büyük fabrikaya bağımlı olmaktan çıkma eğilimini değiştirecekleri de muhtemeldir. Krizin acil bir kısmı ele alındığında, şirketler bu krizin neyi değiştirdiğini ve öğrendiklerini düşünerek planlarına yansıtabilmelidir.

Çalışanların haklarını koruyacaksın ve gereken değeri vereceksin.

ulusalhaber-ulusalajans
DUYURU;
BOR VE KENEVİRİ, aynı anda  beslenme, destek, kozmetik, deterjan,çay, kahve olmak üzere diğer kaliteli ve sağlıklı, doğal ürünleri ile DÜNYADA Kİ İLK VE TEK DOĞRUDAN SATIŞ ŞİRKETİ MEDİREVO’nun bize destek amaçlı açtığı E ticaret mağazasından ürün alanlara şimdiden teşekkür ederiz

Mağazanın linkini TIKLAYIN: